PEJABAT AGAMA TANAH MERAH

Monday, June 30, 2008

PENGENALAN

Pejabat Agama Jajahan Tanah Merah mula diasingkan dari Mahkamah Rendah Syariah Jajahan Tanah Merah pada 16 Julai 1998. Sebelumnya Pejabat ini di kenali sebagai Mahkamah Qadhi yang adalah sebagai Hakim disamping bertugas sebagai Ketua Pendaftar Nikah, Carai & Ruju' dan berurusan dangan keagamaan setempat.

  1. Pejabat Qadhi
  2. Pejabat Penyelia Agama
  3. Pejabat Dakwah Halaqat
Pada dasarnya Pejabat Agama Jajahan Tahan Merah ini adalah di bawah Pentadbiran Jab. Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK)

Wednesday, June 4, 2008

VISI JABATAN AGAMA ISLAM KELANTAN

"UNTUK MENJADI SEBUAH AGENSI YANG MENTADBIR, MENGURUS, MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN HAL EHWAL ISLAM SECARA CEKAP DAN BERKESAN BAGI MEMELIHARA INSAN DAN UMMAH YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA ALLAH S.W.T DAN MEMELIHARA SEBUAH NEGERI YANG AMAN SEJAHTERA SERTA MENDAPAT KEREDHAAN-NYA"

MISI JABATAN AGAMA ISLAM KELANTAN

Membina dan melahirkan ummah yang maju,
Pogresif dan berakhlak mulia berteraskan Islam sejajar
dengan dasar kerajaan Negeri Kelantan
" MEMBANGUN BERSAMA ISLAM "

OBJEKTIF JABATAN HAL EHWAL AGAMA KELANTAN

  1. Memastikan kesucian Agama Islam terpelihara dengan berpengang kepada aliran Ahli Sunnah Wal-Jamaah.
  2. Membenuk, membina dan memupuk kesejahteraan ummah berteraskan Islam melalui perancangan dan pelaksannan yang strategik dan berkesan.
  3. Memberi perkhidmatan yang berkualiti, cekap dan berkesan.

SEJARAH PENUBUHAN

Kompleks Agama Jajahan Tanah Merah dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Ismail Petra Ibni al-Marhum Sultan Yahya Petra, D.K.D.M.N.D.K (Negeri Sembilan), D.K (Selangor), D.K (Johor), D.K (Kedah), D.K (Perak), D.K (Terengganu), D.K (Perlis), D.P.S.S (Serawak), D.P (Serawak), S.P.M.K.S.J.M.K, S.P.S.K.S.P.K.K Sultan dan Yang Dipertuan bagi Negeri Kelantan Darul Naim.

Pada 18 Jun 1988M bersamaan 4 Zulka'idah 1408H.